31 خرداد ، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1396 صاحبان مشاغل
0
0

سوال: یک قراردادی داریم که شامل یک بند قراردادکه  مبلغ کل درآن درح  وآن مبلغ کل شامل چندین ایتم از جمله یک ایتم حقوق ودستمزد کارکنان ومابقی شامل انجام خدمات ازجمله تعمیرات ونگهداری دستگاهها وباغبانی ونظافت می باشد که بخش حقوق ودستمزد شامل تعدیلات سالیانه وهمچنین اضافه کاری می گردد و مابایستی با توجه به اینکه قرارداد سالیانه است مبلغ رامحاسبه وهر ماهه در وجه پیمانکار پرداخت نماییم

سوال من این است که آیا بخش حقوق ودستمزد با توجه به مفاد بند 10 ماده 12 مالیات ارزش افزوده ( معاف بودن خدمات مشمول مالیات بر درامد ) از مالیات وعوارض ارزش افزوده معاف می باشد وبایستی مبلغ حقوق ودستمزد را از کل قرارداد خارج ومابقی را برمبنای 9 درصد مالیات وعوارض ارزش افزوده را محاسبه نمود وآن موقع در وجه پیمانکار پرداخت کرد ویا بر اساس کل مبلغ .

سوال دوم من این است که اگر مبنا کل صورت وضعیت باشد بنظر پرداخت مالیات ارزش افزوده بصورت مضاعف محاسبه و سرشکن می گردد (عملاً محاسبه مالیات ارزش افزوده برای کارفرما که میبایستی یکباردر زمان محاسبه حقوق ودستمزد همه مزایا و کسورات از جمله بیمه و مالیات حقوق  را در نظر بگیرید وهم در زمان پرداخت که کل مبلغ مشمول مالیات ارزش افزوده می گردد )

لطفا با ذکر دلایل متقن بفرمایید که کدام مبنا صحیح است آیا  کل مبلغ قرارداد( دراینصورت نیازی به درج مفاد بند ده ماده 12 مالیات ارزش افزوده نبود ) ودوم اگر   بخش خقوق ودستمزد را از کل مبلغ منفعک ومابقی را مشمول مالیات وعوارض افزوده نمود صحیح تر بنظرمی رسد واز طرفی برای کارفرما پرداخت و محاسبه مضاعف ووافزایش هزینه را در پی نداشت .

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما
  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهش... / مشاهده ادامه
جمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز ۳۰ تیر ماه ب... / مشاهده ادامه